Szukaj
Lobicom.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności LobiCom.pl

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu LobiCom.pl Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lobicom.pl, Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu lobicom.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

 

ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest LobiCom.pl, reprezentowany przez MGR Marika Bajer z siedzibą w Poznaniu, 60-534 Poznań, ul. Polna 4, NIP: 7831632634.

GROMADZONE DANE
Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez LobiCom.pl., wykonania zawartej przez Państwa z LobiCom.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lobicom.pl, a także wykonania ciążących na LobiCom.pl  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z lobicom.pl.  umowy o świadczenie usług oferowanych przez lobicom.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez lobicom.pl. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przezlobicom.pl.  ciążącego na lobicom.pl.  obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl